Regulamin lodowiska

262

1. Administratorem lodowiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.
2. Warunkiem korzystania z lodowiska jest zapoznanie się z regulaminem
i jego przestrzeganie.
3. Osoby przebywające na lodowisku są uważane za osoby,
które zapoznały się z regulaminem.
4. Wstęp na lodowisko jest odpłatny.
5. Podstawą do wejścia na lodowisko jest paragon z kasy fiskalnej, który należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
6. Na lodowisku obowiązują opłaty zgodne z wywieszonym cennikiem.
7. Podczas przerwy konserwacyjnej wszyscy korzystający muszą opuścić taflę lodowiska.
8. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu za okazaniem
dokumentu tożsamości lub pozostawieniem kaucji.
9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności
pełnoletniego opiekuna będącego na łyżwach, który odpowiada za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie dziecka.
10. Z uwagi na bezpieczeństwo zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych
oraz ochraniaczach.
11. Dzieci i młodzież szkolna w czasie zorganizowanych zajęć lekcyjnych może przebywać na lodowisku wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
12. Osoby przebywające na lodowisku zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy.
13. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na  lodowisku bezwzględnie zabrania się:
a. chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładziną gumową;
b. używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych
i innych przedmiotów niebezpiecznych;
c. siadania na bandach okalających lodowisko;
d. rzucania śniegiem;
e. niszczenia sprzętów lub urządzeń;
f. stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników;
g. urządzania wyścigów;
h. używania telefonów komórkowych w czasie jazdy;
i. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych;
j. przebywania na tafli lodowiska w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
k. palenia papierosów i e-papierosów.
15. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
16. Za rzeczy pozostawione w przebieralni lub na terenie lodowiska Administrator
nie ponosi odpowiedzialności.
17. Osoby, które zagubią lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane
są do jego naprawy lub odkupienia.
18. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun.
19. Wszystkie osoby korzystające z urządzeń lodowiska czynią to na własną odpowiedzialność, za ewentualny wypadek odpowiedzialność ponosi osoba,
z winy której wypadek zaistniał.
20. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie nie zwraca kosztów wejścia
na teren lodowiska w przypadku załamania się pogody i konieczności opuszczenia terenu.
21. Nieprzestrzeganie porządku lub przepisów regulaminu przez osoby korzystające może skutkować usunięciem z obiektu, bez zwrotu kosztów poniesionych za zakup biletu.